BAKKA DR/ MOHAMMED RASHAAD KABIIR ABDULLEE

 

   

 

   
 

 
   

   
 

   

Hiikkaa Qur'aanaa Kan Afaan Oromo'ooti ......Sagalee Dr. Sheekh Muhammad Rashaad

 
 

 

QUBEE AFAAN OROMO`OO

Qubee gurguddoo

B

T

J

D

R

Z

S

SH

SG

C

CH

X

DH

G

F

Q

K

L

M

N

W

H

Y

NY

PH

P

KH

`

V

 

 

 

 

 

 

 

Qubee xixiqqoo

b

t

j

d

r

z

s

sh

sg

c

ch

x

dh

g

f

q

k

l

m

n

w

h

y

ny

ph

p

kh

`

v

 

 

 

 

 

 

 

DUBBIFTUU QUBBEENII

1-   gabaabdu`uufii dhedheertuu gurguddoo

 

 

 

A

E

I

O

U

 

 

 

 

 

 

 

AA

EE

II

OO

UU

 

 

 

 

2-   gabaabdu`uufii dhedheertuu xixiqqoo

 

 

 

a

e

i

u

u

 

 

 

 

 

 

 

aa

ee

ii

oo

uu

 

 

 

 

 QUBEE ARABAA QOFA

 

 

 

ث

ح

ذ

ض

ظ

ع

غ

 

 

 

 

 

TH

HG

ZH

DG

ZG

KG

GH

 

 

 

 

 

th

hg

zh

dg

zg

kg

gh

 

 

 

FAKKEESSOO.

HGISAABA – THAWAABA – ZHANB – SGIRAAX – GDAALL

KGAMAL – GHURAAB

          C                cammee – curree – cuccuu – carcar

          CH             namicha – dibicha – qaallicha

          G                gaala – gola – gilgilii – gurraacha

          DH             dhagaa – dhadhaa – dhugaa – dhooqa

          NY             nyaata – nyaara – nyaaba – keenya

          PH              haphee – qophee – haphii

 

 QUBEEDHAFII DUBBIFTUU

الحروف وحركاتها

ba

be

bi

bo

bu

 

baa

bee

bii

boo

buu

ta

te

ti

to

tu

 

taa

tee

tii

too

tuu

ja

je

je

jo

ju

 

jaa

jee

jee

joo

juu

da

de

di

do

du

 

daa

dee

dii

doo

duu

ra

re

ri

ro

Ru

 

raa

ree

rii

roo

ruu

za

ze

zi

zo

zu

 

zaa

zee

zii

zoo

zuu

sa

se

si

so

su

 

saa

see

sii

soo

suu

sha

she

shi

sho

shu

 

shaa

shee

shii

shoo

shuu

sga

sge

Sgi

Sgo

sgu

 

sgaa

sgee

Sgii

Sgoo

sguu

ca

ce

ci

co

cu

 

caa

cee

cii

coo

cuu

cha

che

chi

co

cu

 

chaa

chee

chii

coo

cuu

xa

xe

xi

xo

xu

 

xaa

xee

xii

xoo

xuu

dha

dhe

dhi

dho

dhu

 

dha

dhe

dhi

dho

dhu

ga

ge

gi

go

gu

 

gaa

gee

gii

goo

guu

fa

fe

fi

fo

fu

 

faa

fee

fii

foo

fuu

qa

qe

qi

qo

qu

 

qaa

qee

qii

qoo

quu

ka

ke

ki

ko

ku

 

kaa

kee

kii

koo

kuu

kha

khe

khi

kho

khu

 

khaa

khee

khii

khoo

khuu

la

le

li

lo

lu

 

laa

lee

lii

loo

luu

ma

me

mi

mo

mu

 

maa

mee

mii

moo

muu

na

ne

ni

no

nu

 

naa

nee

nii

noo

nuu

wa

we

wi

wo

wu

 

waa

wee

wii

woo

wuu

ha

he

hi

ho

hu

 

haa

hee

hii

hoo

huu

ya

ye

yi

yo

yu

 

yaa

yee

yii

yoo

yuu

nya

nye

nyi

nyo

nyu

 

nyaa

Nyee

nyii

nyoo

nyuu

pha

phe

phi

pho

phu

 

Phaa

phee

phii

phoo

phuu

pa

pe

pi

po

pu

 

Paa

pee

pii

poo

puu

va

ve

vi

vo

vu

 

vaa

vee

vii

voo

vuu

`a

`e

`i

`o

`u

 

`aa

`ee

`ii

`oo

`uu

 

Dr Mohammed rashaad kabiir abdullee kabiir muummayyaa

 

 
 
   
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 

   
   
       
       
     

 

     
     
     
     
 
     
       
       
     

 

 
 
       
       
     

 

 
 
 
 
 
       
       
       
       
       
   
 
   
   
   
 
   
   
       
       
 
 
 
 
 
       
 
 
       
       
       
       
       
         
         
         
filadhu
kh_rashad2004@hotmail.com