شبكة إيماننا الإسلامية | الدروس و المحاضرات
   
   
 

  WALALOO
DR  MOHAMMED RASHAAD

 taariikha oromo'oo

Eenyu namni oromo'oo yookaa gaallaa jibbu

Maqootii oromo'oo

bakka oromoon qubatuu turteefii bakka amma

tokkummaa oromo'ootifii

 uumaa oromo'ootifii tokkumaa isaanii

heeraafii aadaa oromo'oo
mootummaa oromo'oo

waan ummanni ormo'oo jiraatun

diinaa oromo'oo kan islaaman duraa

mana bultii ,khore , walagaya , oromo'oo

uffata  oromo'oo yookaa gaalla'aa

lola oromo'oo
mana jaaru'uufii waa tolchuu oromo'oo
fuudha oromo'ootifii dhaala isaanii

tokkummaa oromo'ootifii soomaali'iifii afar

maali wanni saba  oromo'orratti jiru
mirriysuu gorsaa
gorsa joolle'ee
walaloo biyyaa
gorsa jaalalle'ee

maalif jecha namni warraaqan ka'uun akkaan barbaadama

walaloo faaruu afaan  ormo'oo
dhiichisa oromo'oo
walaloo booya sheekh abuu bakri sabaloo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

  

MANA BULTII , KHORA , WAL GAYA OROMO`OO GAALLA`AA

 

gaallan muuda dhayxii zamaana durattii

                 bakka beekkamtu'uttii biyya   wallagga'attii

yaroon muuda kana ama tuma hundaa

              waggaa sadii oolun bar balleessaa      guddaa

tanaaf amatarraa takkaayuu lamarraa

             gariin namaa dhaqaa   warruma       hundarra

wanni isaan yaadan isa-bbaa muudatii

              bofaa   wajji    galaa    goda   wallagga' aatiii

abbaa muudaa jechuun abbaa oromo' ootii

                kan  isaan   jabeessuu       diin    isaanirrattii

hoggaa achi dheyxee gaallan wal gaafattii

                     heera   waaqatiifii    aadaa    oromo'ootii

tanaaf namuu hoggaa achi dhaqu'uu deemuu

               waan himee gaafatus baru   maleen deemuu

duuba abbaan muudaa ka'eet isaan haqaa

              mataa huda  saanii    dhadhaadhan   tuttuqaa

yaa'in gaala'aa goddoon isa kanaa barii

               yaa' ii     addunyaa'aatin  mee  wahi gargarii

yaa'ii oromoodhaa nama gari'ii dhufaa

              warra  hundarraayuu dhalaan   irraa     hafaa 

warri     bara   sadii   nama   erguu   oolee

              heera     waaqaa    cabsee yakka keessa galee

raabaa door durattii  numa dhageessanii

             maalif    hin    tiyfannee  taariikha   keessanii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kh_rashad2004@hotmail.com