شبكة إيماننا الإسلامية | الدروس و المحاضرات
   
   
 

  WALALOO
DR  MOHAMMED RASHAAD

 taariikha oromo'oo

Eenyu namni oromo'oo yookaa gaallaa jibbu

Maqootii oromo'oo

bakka oromoon qubatuu turteefii bakka amma

tokkummaa oromo'ootifii

 uumaa oromo'ootifii tokkumaa isaanii

heeraafii aadaa oromo'oo
mootummaa oromo'oo

waan ummanni ormo'oo jiraatun

diinaa oromo'oo kan islaaman duraa

mana bultii ,khore , walagaya , oromo'oo

uffata  oromo'oo yookaa gaalla'aa

lola oromo'oo
mana jaaru'uufii waa tolchuu oromo'oo
fuudha oromo'ootifii dhaala isaanii

tokkummaa oromo'ootifii soomaali'iifii afar

maali wanni saba  oromo'orratti jiru
mirriysuu gorsaa
gorsa joolle'ee
walaloo biyyaa
gorsa jaalalle'ee

maalif jecha namni warraaqan ka'uun akkaan barbaadama

walaloo faaruu afaan  ormo'oo
dhiichisa oromo'oo
walaloo booya sheekh abuu bakri sabaloo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

  

MAALI WANNI SABA

OROMO`ORRATTI JIRU

 taariikha  oromo' oo hunoo  sinii  himee

                irrumaan tuttuqee yoomin hundaa     himee

bar  taariikhni  saanii  waan  nama  jabeessuu

                 bakka hundaa namuu walii haa     odeessuu

kan  beyne  gaafatee    kan   beeku    barsiisee

                    bakka hundaa namuu walumatti   kaasee 

biyya   hundaa  namuu   waan   fedhu   argatee

                 xiqqa'aa gudda'aan baraa-kkaan     jabaatee

wanni      jabaataniin       harka      tokko      tayuu

                bakka    hundaa  namuu mariin takka tayuu

ilmaan   oromoodhaa    wanni   saan    eeggatuu

                     bakkuma marattuu harka wal     qabatuu

abbaan    saanii    tokkoo    afaan   saanii   wajjii

                     ammas hundi saanii waliin qaban    hujii

taariikhni     oromo 'oo    tokko     tayuu     garree

               mee maa  bakka hundaa isaan  walin  barree

maqaan   saanii  tokkoo dachiin  saanii  takaa

                mee namni    akkanaa rakoo-kkamiin arkaa

yaa   ilmaan    oromoo    dubii    too    dhagayaa

                     maqaafii afaanin harka     tokko     tayaa

namni      afaan    keetii     inni    shanyii    teetii

                       qoqqoteen gaafatin maali   gosti     teeti

dhiisaa  maqaa   gosaa   ka  dhiyoo    argamee

                      isa dur qabdhaa kan  akkaan     baramee

bar    maqaan     durattii     isaa-wwali-qqabaa

                     gosa sabaa hundaa  taariikha ni     qabaa

yoo  isin  wal  taatan   xiqqa'aafii    gudda' aanii

                     dhiirafii dhalaadhan  walis       jaalattanii

baraa   nam  tokkolleen     isin    duran   bayuu

                dhiirummaa teessanis  namuu haa dhagayuu

qananiin   teessanii  isunuu        beytanii

                      biyya teessan  jaaraa   bakkuma   jirtanii

waa  takka haa beekhuu bakka hundaa namuu

            kan oromoo miidhuu     numa  miidha namuu

nam tokkolleen isaan miidhuu waan dandayuu

                 kan oromoon feenee    biyyarraa haa bayuu

kan  oromoo  mormuu  takkaayuu  diinumaa

                    takkaayuu galtu'uun    sodaati naa humaa

oromoon guddinaa nama hundee qabuu         

               nama heddumminaaf  dachii guddoo   qabuu

kan  isin guddisee gooytuma  keessanii           

             galata akkaan    galchaa  mee rabbii  keessanii

kan      isin   kabajuu  galata      argataa           

                      namni   isin    tuquu  borutti     rakkataa

yaa rabbi jabeessii gaallaa     islaamattii           

                       walis jaalachiisii    bakkuma     hundatti

dilii teenya hundaa mee nuu   araaramii          

                        muhammadii je'ii mootii ilma   aadamii

guddinas    ida'ii  nagayallee     buusii     

                       nabiyyii dharrattii     jaalalleetti   aansii  

waanuman dubbadhes nama jaalachiisii          

                       hamaadhafii gaarii addumaan   beysisii

 

                                      ****************

14/12/ 1966 baatii Ramadaanaa takkaayuu Soomaanaa jalqaba isi'ii waytii hiraabaa maqdashoo bilaaj arab.

 namni   tolchi

dr .muhammad Rashaad  kabiir abdullee kabiir muumayyaa umar jaarraa jolo'ooti dhaloonni isaa carcar laga   arbaa  ganda jarjare'ee 1934.

  barmoonni isaa harariifii  hijaaz,shaam,misra azhar

( jaami'atul'azhar,kulyyatu   usuuladdiin)

  achirraa fexee bayuun (1962) m ..

dalagaan isaa kitaaba allafuu izaa'aa maqdisho'orraa akkasuma   raadiyoo  makkaa ta su'uudi'irraa hadiisafii tafsiira  qur'aanaa  dabarsuu , inni nama dura dursoo harfii oromo'oo tanan an kaayee wahiin katabee qara'ee yookaa dubbise

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kh_rashad2004@hotmail.com