شبكة إيماننا الإسلامية | الدروس و المحاضرات
   
   
 

  WALALOO
DR  MOHAMMED RASHAAD

 taariikha oromo'oo

Eenyu namni oromo'oo yookaa gaallaa jibbu

Maqootii oromo'oo

bakka oromoon qubatuu turteefii bakka amma

tokkummaa oromo'ootifii

 uumaa oromo'ootifii tokkumaa isaanii

heeraafii aadaa oromo'oo
mootummaa oromo'oo

waan ummanni ormo'oo jiraatun

diinaa oromo'oo kan islaaman duraa

mana bultii ,khore , walagaya , oromo'oo

uffata  oromo'oo yookaa gaalla'aa

lola oromo'oo
mana jaaru'uufii waa tolchuu oromo'oo
fuudha oromo'ootifii dhaala isaanii

tokkummaa oromo'ootifii soomaali'iifii afar

maali wanni saba  oromo'orratti jiru
mirriysuu gorsaa
gorsa joolle'ee
walaloo biyyaa
gorsa jaalalle'ee

maalif jecha namni warraaqan ka'uun akkaan barbaadama

walaloo faaruu afaan  ormo'oo
dhiichisa oromo'oo
walaloo booya sheekh abuu bakri sabaloo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

  

FUUDHA OROMO`OOTIFII DHAALA ISAANII

 

fuuni  gaallaa  duraa  jaartii   takka  takkaa

                      warri booran gariin ni  dabarsa     takkaa

gabbara    dubraatis     horiidha     kennanii

            ammoo dhalaa saanii wahuun      dhaalchisanii

ilmi irra   gudda'aa   isaatu-bbaa    dhaalaa

                 yoo-bboleessi du'ee obboleessan     dhaalaa

ilmaanii    jaarti'ii    waan    qabuun     wajjinii

                       obboleessa guddaa dhaalattii     aansanii

dubri    oromoodhaa    dhiirattin   dhiyaatuu

            gurri siidhaa bannaan      inumaan fuudhamtuu

heera       oromo'otti       dubri       xaliilumaa

            yookkas  tayuu  baattee  hin  fuudhan   isumaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kh_rashad2004@hotmail.com