شبكة إيماننا الإسلامية | الدروس و المحاضرات
   
   
 

  WALALOO
DR  MOHAMMED RASHAAD

 taariikha oromo'oo

Eenyu namni oromo'oo yookaa gaallaa jibbu

Maqootii oromo'oo

bakka oromoon qubatuu turteefii bakka amma

tokkummaa oromo'ootifii

 uumaa oromo'ootifii tokkumaa isaanii

heeraafii aadaa oromo'oo
mootummaa oromo'oo

waan ummanni ormo'oo jiraatun

diinaa oromo'oo kan islaaman duraa

mana bultii ,khore , walagaya , oromo'oo

uffata  oromo'oo yookaa gaalla'aa

lola oromo'oo
mana jaaru'uufii waa tolchuu oromo'oo
fuudha oromo'ootifii dhaala isaanii

tokkummaa oromo'ootifii soomaali'iifii afar

maali wanni saba  oromo'orratti jiru
mirriysuu gorsaa
gorsa joolle'ee
walaloo biyyaa
gorsa jaalalle'ee

maalif jecha namni warraaqan ka'uun akkaan barbaadama

walaloo faaruu afaan  ormo'oo
dhiichisa oromo'oo
walaloo booya sheekh abuu bakri sabaloo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

  

 WALALOO FAARUU AFAAN OROMO`OO

 

yaa afaan oromo'oo Rabbiin si guddisee

                    nama siin dubbatuu sumaaf heddommeysee

sii, afaan gaari'ii-kkatti si bal'isee

             nama xiqqa'aa  guddaa hunda siin guddisee

addunya'a-ssi beekaa nulleen si wallaallu

         karaa    keetin   malee nu-mmoo alaan galluu

ormi addunyaadhaa yoo dubbii tee kaasee

                     afaan moosiiqaadhaa     je'eeti si faarsee

yaa afaan gaalla'aa yaa ka zalaalamii

                  kan sii je'ee du'uu hammamii hammamii

yaa afaan oromo`oo yaa ka zalaalamii

                    kan sii je'ee du'uu hammamii hammamii

ganaa waa si gannuu durillee wallaalluu

               waan ati jaalattuu waa sii   godhuun oolluu

mee-kkamiin si gannaa nuti siin mul'annaa

                nuti yoo si dhabnee matumaan dhabamnaa

karaa kan kee kanaan harka tokko taanaa

                    sumaan gurgurannee   walirraa bitannaa

yoonif karaa bannee siin kara'a-ddeebinaa

         yoonif dhukkubsannee sumaan wal gaafannaa

yaa afaan oromo'oo mee-kkamiin si gannaa

                     salaamtaa jaalalaa    siin    walii erginaa

yaa afaan gaalla'aa mee-kkamiin si gannaa

                 si gannu    mee-kkamiin   ilmaan kee je'amnaa

nuti yoo si gannee matumaan dhabamnaa

                mee miidhuma teenyaa     akkamiin himamnaa

turjumaanan kaatee yoonif waa himattee

                  rakkoo addunyaadha   mata'aan keessa buutee

takkaa sii balleessaa yookaa turjumaanaa

                 yoom jiruu dunyaadhaa     akkanaan hubannaa

yaa afaan oromo'oo yaa haadhaa guddinaa

                    ar'aafii    borullee      nuti siin mul'annaa

gooytan haa guddisuu warra si mul'isee

                     dachii haa seensisuu warra si saphliisee

namni si saphlisee Rakkatu'uuf jiraataa

                 gaafa ta saa geessuu biiluu tee irraa baataa

yaa afaan oromoo bar ati dureessaa

          woma dhabden qabduu waan beekkomsaa keessaa  

afaan arabaatuu bar sumarraa ka'ee

                   iramiif    oromoon         eenyu adda je'ee

maqaan kee heddu'uu akka adaa teetii

                   sabni kee gudda'aa    ol    nuu deemi atii

aaraamii iramis maqaa oromo'ootii

                    kan adda    siin      je'uu dhiisi firraa atii

afaan arabaa kun iramirraa ka'ee

                    eega sanii    laalii      waan  ya'rub ida'ee

katabbiin arabaa iramirraa kaatee

                     waan ammaatii mitii taariikha-dubbatee

oromoodha-hhafee aaraamiyyootarraa

                   afaanis    akkasii     beekhi ammumarraa

gooytaadh-ddubbatee iramil'imaadii

                    takka-si'iin    uumamnee baraa olii gadii

Rabbiin nuu odeessee iraml'imaadii

                   lam yukhlaq misluhaa   qaxxu filbilaadii

yaa afaan oromoo nu sumaan as eeynee

                   taariikhafii aadaa teenya sumaan beynee

taariikhni oromo`oo akkasi-bbeekkomee

                   adoo    ati    baddee   inninis   dhabamee

heera oromoodhaa tapha hin seyinaa

                   waaqa-dduuba     jiraa ittin     taphatinaa

adduyaadha-ffaarsee heera isaanitii

                  kan beekhu gaafadhuu yoo wallaalte atii

heerri oromoodhaa heera-kkaan beekkamee

                    inuu        heerri-kkasaa eessatti argamee

namumtin dubbatin heera isaanirraa

                   baraa ni    takkataa   orma addunya'arraa

ingiliiz biratti silaawuu beekkamaa

                    aksofoordumattuu    baraa      qara'amaa

yaa afaan oromo'oo eenyumaan nu himaa

                  odoo    ati    baddee namuu ni dhabamaa

yaa afaan gaalla'aa yaa aduu nuu baatee

                  dukkana    addunya'aa hunda nuu ibsitee

yaa afaan oromo'oo yaa aduu nuu baatee

                   dukkana     wallaala    sabarraa     ariitee

beekkomsa waa hunda mana nuu seensiftee

                  saba    oromoodha    mara waa barsiiftee

dhiirafii dhalaadhan hunda gamma chiiftee

                heellee bareedduudhan bar qalbii tolchitee

mirriysu'uu maymaakhan dubbii nuu galchitee

                 geyraraa weeddu'uun akkaan nu tooyattee

yaa afaan oromo'oo ajaa'ibni kan kee

           lakkooysan hin dhumuu     akka namuu arkee

yaa afaan oromo'oo wannin si dhaammadhuu

               yoonin du'ee dabree     takka na yaadadhuu

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

kh_rashad2004@hotmail.com