شبكة إيماننا الإسلامية | الدروس و المحاضرات
   
   
 

  WALALOO
DR  MOHAMMED RASHAAD

 taariikha oromo'oo

Eenyu namni oromo'oo yookaa gaallaa jibbu

Maqootii oromo'oo

bakka oromoon qubatuu turteefii bakka amma

tokkummaa oromo'ootifii

 uumaa oromo'ootifii tokkumaa isaanii

heeraafii aadaa oromo'oo
mootummaa oromo'oo

waan ummanni ormo'oo jiraatun

diinaa oromo'oo kan islaaman duraa

mana bultii ,khore , walagaya , oromo'oo

uffata  oromo'oo yookaa gaalla'aa

lola oromo'oo
mana jaaru'uufii waa tolchuu oromo'oo
fuudha oromo'ootifii dhaala isaanii

tokkummaa oromo'ootifii soomaali'iifii afar

maali wanni saba  oromo'orratti jiru
mirriysuu gorsaa
gorsa joolle'ee
walaloo biyyaa
gorsa jaalalle'ee

maalif jecha namni warraaqan ka'uun akkaan barbaadama

walaloo faaruu afaan  ormo'oo
dhiichisa oromo'oo
walaloo booya sheekh abuu bakri sabaloo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

  

GORSA JAALALLE`EE

NAMNI BARREESE

DR / MUHAMMED RASHAAD

KABIIR  ABDULLE`EE

{ 1967 } TOLCHE

 

an galatan galchaa gooytaa nu uumefii

                      kan anbiyaa ergee toltuu  nuu himeefii

ammoo eega tanaa wannin nuu dubbadhuu

                      gorsa jaalalle'eetii akkumaan qabadhuu

yaa jaalallee kiyyaa gad teenyet haasoynaa

                    odoo nuu mijjooyte jiruu wal gaafannaa

akkumaan wal barraa eessumaan wal garraa

                   arganii wal baru'uu caala waa hundarraa

yaa jaalallee kiyyaa qalbiidhan  wal yaannaa

                waa nuu tolu hundaa walitti dhaammannaa

namni keenya guddaan xiqqaa keenyaf  nayaa

             dubbii nama gudda'aa xiqqaan ni dhagayaa

beekhan nama keenyaa kan beyni barsiisaa

                    kan waa irraanfatee kaantu yaadachiisaa

qananii  jiru'uu  waliif  dabarsinaa

                    kan     harka   nu toleef  galata galchinaa

hamtuu nama keenyaa irra dabarraafii

                    yoo    aylii    qabaatee sun gorsa tayaafii

baraa namni hamtu'uun lammii ifii laalu

                    abaduun    milkaayuu  inuu  alaan galuu

waan biraatii mitii gorsaafin dubbadhaa

                     kan jaalattaniifii kaanis dhaggeeffadhaa

waa hunda aylumaan  laala'aa adda baasaa

                    aylii malee deemun   hubadhaa du'iinsaa

beekkumsa waa hundaa ayli'itti dabalaa

                  ayli'iifii waa beekhu'uun namni alaa galaa

ayli'iifii waa baru'uun samii keessa ceetaa

                   takkaa bahar lixxee hoggaa feete baataa

kan beekkomsan qabnee aylillee qabaatuu

                 yaroo ammaan,   tanaa baraa waan jiraatuu

tanaaf xiqqa'aa gudda'aan ka'anii baranii

                    waan addunyaan  gootuu isinuu gartanii

wanni atin feenee heddu'uu si mudataa

                beekkomsaafii obsaan    hunda jalaa baataa

waan itti haajamtu barbaadin taa'inii

                   bakkuman taa'utti naa     dhuftiin eeginii

danfa ifii nyaatun bar gurra dhiiratii

                   harka namaa eegun waa siin maluu mitii

dalaguma   taatee  atin   hifatinii

                   qooda    waaqa     keetii jaal'un tuffatinii

eega Rakkoodhatii bal'otti bayanii

                     yoo ar'a    hiyyooman  boru ni quufanii

Rabbii khee khadhadhuu dalaga'aa hidhadhuu

                dalagaadhan malee waan heltuu hubadhuu

dalagaan dardaraa bar waa baratuudhaa

                   eega     ifii   baran  nama barasiisuudhaa

namni waa baratee cinqii jalaa bayee

                    bakka dhiirti-kkasaa geessu dafee gayee

dalagaan ulama`aa ummata gorsuudhaa

                karaa diinii dunya'aa nama qajeelchuudhaa

ulamaan ifaadhaa yoo if dhaamsan malee

                     beekkomsa anbiya'aa isaanumaa-haalee

waan dalaydu tolchuun sumaaf  gurra qabdii

                   galata     waaqafii       namarraa sii fiddii

waan dalaydu hundaa bareechii dalagii

                  jarjarteen      dabsinii  qaanii firraa eegii

nama onnee qabuu-wwahayyuu dandayaa

             namni onneen qabnee  yoom  wahittuu gayaa

kan du'a sodaadhaf wahayyurraa dheysuu

             dhufee keessa     bu'aa gaafa ta saa geessuu

jeyna jechuun baraa nama dhugaan  dinnee

                    nama bakkayyuttuu   waaqa ifiin gannee

sodaan waaqa keetii hamtu'urraa si eeydii

                  waan jabaate hundaa laaftu'utti sii fiddii

ni'maan  addunyaadhaa ayli'ii ijaanii

                   gurraafii harkaanii      ammallee miilanii

kanaafii kaanillee waaqumaa nuu kennee

       kan gubboon fudhatin  arjumma'aan nuu kennee

qananii takkittii odoo dhaadhessanii

                         tan akka    ijaa faa biti'iin hin arganii

qananii gooyta'aa lakkooyneen dandeenyuu

     odoo nu dhoowwatee    kan nuu kennu eenyuu

samii nuu ol fuudhee utubaadhan malee

                    dachii nuu bal'isee       horii nuu dabalee

waaqni keenya guddaan tokkichan haajamnee

               waan fedhe hojjataa kan     gargaarsifannee

isaat hunda uumee dandeeytii saatinii

                   isaat hundaa hiraa beekkomsa     saatinii

kan waaqni jaalatuu gabroottan saatirraa

                  nama gaarii akkaan fagaatu hamtu'urraa

galata galchiifii isuma sodaadhuu

                    haqa    namaa      sa'aa ifirraa eeggadhuu

hayn'i namaa sa'aa baraa taphan tayuu

                  kan isa    balleessee waaqa jalaan bayuu

namni haqa hundaa ifirraa eeggatuu

                  ar'aafii     borullee waa takkan  sodaatuu

yoo ar'a jabaatte boru ni laafattaa

                jaba'aa-ssitti    dhufaa hoggaa san laalattaa

mee warra dur dabre qalbii godhii laalii

                 kan nurra jaboodhaa gad kutan moo olii

kan duraan nu uumee eegasii nu ajjeessuu

                   ammallee isumaa kan qabri'ii nu kaasuu

eega qabri'ii kaanee namuu ijaan  argaa

                     waan      ifii dalagee hin barbaadu ragaa

kan gaarii dalagee galata argataa

                   jannata      waaqa saa keessuma qubataa

yoo hamtuu dalagee borutti rakkataa

                  ibidda     qixaaxaa      keessa gangalataa

guyyaa boruu jechuun eega duunee kaanee

                  eega waan dalayneen dirree wali-baanee

baraa guyyaan boruu guyyaa qiyaama'aati

                      waan laaftu'uu mitii baraa cinqiin saatii

yaa gabricha Rabbii dafii  dalagadhuu

                   boru ni     haammattaa  ar'a facaafadhuu

odoon lubbuun tantee baatee sirraan kunnee

                gara waaqa     siidhaa si biraan deebinee

wanni sirraa hafee sii tolu yoo duutee

                   beekkomsaa, ilmo'oo waan ati kennatte

sadeen kana malee waa hundarraa cittee

                 eega lubbuun tantee qaama keessaa baatee

yoo nama barsiiftee takkaa ilmoo hortee

                 takkaa Rabbii jettee waa takkaa waqqaftee

galanni siif deemaa hanga qiyaama'attii

                kanaatu     siif        tolaa  hin taa'in ifittii

qajeelii dalagii khara'arraa maqinii

                   sheyxaanafii nabsee  tee  jala    deeminii

shayxaanafii nafseen ergaa azaabatii

                     sirraan       jaalatanii     karaa jannataatii

waaqni dachi'ii samii uume nu badhaasee

                 karaa gaari'ii hamaa adda nuu babaasee

karaan Rabbii haqaa obsi isarrattii

                     hanga Rabbii kan kee   biraan si gayuttii

waan namaafii sa'aan tollen dalaginii

                    wanni    namaa sa'aa     tolu sin dabrinii

waan ifiin jaalanne namarraa fageessa

                   ammoo waan jalattu    namaafis dabarsii

nama ifii toleet ollaa fiitii tolaa

                     nama       olla'aa toluut  biyya fiitii tolaa

warri biyya teetii haqa sirraa qabaa

                       isaan hundaa    nayuun bar gurra,siif qabaa

hayn'i biyyaa jaba'aa ifirraa tooyadhuu

              tariikhafii    afaan        akkasii hubadhuu

yoo heera eeggattee harkaa fuula toltee

                     jette     jettee        namaa jalaa ati baatee

namni odoo qabuu nama fii dhoowwatuu

                namaafii Rabbirraa    toltuu waan eeggatuu

naman tuffatinii hangamuu guddattuu

              yaada  kee dhuyfadhuu hangamuu  jibbituu

arraba kee eegii  waan gaarii dubbadhuu

                 waan afaanin jettuu harkaanis hojjadhuu

wannin an sii dhaamuu jiruu tee kheessattii

                nama     khijiburraa fagaadhu-kkaan atii

namni si-kkijibuu hallayaa si geessaa

                 waan     takkaan argamin ka'ee sii odeessaa

kan jaala godhattuu akkaan maraxadhuu

                  yoo qara    argatte     harka-tti maradhuu

namni fuula lamaa jaala siin tayinii

                         bakka   takkattillee  isan      abdatinii

yoo jaala kee gartee xilaata kee wajji

                  inninuu    akhumaa hin deddeemin wajji

yoo xilaata kheetin wal afaan  dhuftanii

                    ooltee       bultee je'ee ammoon amaninii

jiruun addunyaadhaa ajaa'iba qabdii

                      waan ati   ifirraan      eeyne sitti fiddii

yoo hamtuu mudattee qalbii if jabeessii

                     waaqumaa-ssi furaa        isimatti dheysii

waa takkalleen fidhii isaa maleen taatuu

                    akkamiin rakkataa      odoo kana beytuu

gorsa koo dhagayii hiriyaa jabeessii

                   waan ifii dhageessee    kaanifis odeessii

yaa jaalallee kiyyaa amma adda kaanaa

                  yoo waaqni nuu fedhee walitti deebinaa

nagayaan jiraadhuu waan feetu argadhuu

               Rabbii kankee guddaa   wahayyuuf abdadhuu

nagayaan jiraadhaa waan feetan argadhaa

            waaqa keessan guddaa  wahayyuuf abdadhaa

akka ati baytuu an muhammad Rashaadii

               kan argaa      teessaniif hawwu olii gadii

du'aa'ii teessaniin nan irraanfatinaa

             kheyrii Rabbii   gudda'aa walumaan argannaa

namni  obboleessa saa fago'otti yaadatee

                           kan du'aa'ii godhee Rabbi   saaf khadhatee

Rabbiin ni qeebalaa waan inni khadhatee

               Isaafii    isalle'ee       Rasuula-ddubbatee

fayyaafii qanani'iin Rabbiin haa hagooguu

           xiqqaa guddaa keessan    balaa-rraa haa eeguu

jaalalaa tokkumaa isin haa qabsiisuu

                 dhiiraa dhalaa keessan    hunda haa badhaasuu

kan ilmaafii ilmoo dhabe haa horsiisuu

          kan Rakkoo mudatee   rakkoodhaa haa baasuu

Rabbiin jannata saa waliin nu haa geessu

                    Rahmataa nagayaa     nabitti haa buusuu

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

kh_rashad2004@hotmail.com