شبكة إيماننا الإسلامية | الدروس و المحاضرات
   
   
 

KITAABA
USUULA FIQHIHI`II
 

Duree

 Beysa bu`urraa 

Beysisa ma`naa fiqhi`ii
 Maali wanni fiqhi`itti fedhame
Heera ibsu`uu
Waan beekkomsa taye addeessu
 Wallaala jechuun maali
Beekkomsa namaa
 Raga`aafii raggaafifatuun maali

Waa seyuun takkaa dareemuun akkami

Waan shakkiin yookaa mamni taye himuu
Waan usuula fiqhii taye himuu
Daliila fiqhi`ii adda babaafamaa
Hulaa usuulul fiqhi`ii
Hulaa dubbii qoodu`uu
Dubbiin bakka afuritti qoodamti
Dubbiin bakka sadiyitti qoodamti
Dubbiin bakka lamatti qoodamti
Haqiiqan bakka sadiyitti qoodamti
Waan amri`iifii nahyii jala seenufii waan isaan jala hin seene
Dhoowwaa
Jecha waa heduu qabatu
Jecha gabaabaa
Dalagaa ergamaa rabbii
Waan argame deemsisuu
Naskhiin bakka heddu`utti qoodama
 Hulaa daliilli yookaa ragaan wal didu`uu
Walii gala ulamaa`ii fiqhii islaamaa
Akhbaara sunnaa hadiissa
Qiyaasa
 Qiyaasni bakka sadiyitti qoodama sun
Dhoowwa` halaal
Waan duraan jirutti dalagu
Istis-haab haala dur haala ammaatii kennuu
Daliila tarreessuu
Sharxii mujtahidaa
Sharxii nama waa baruu barbaaduu
Al ijtihaada
 

 

 

 

 

 

 

 

kitaaba

waraqaat je`amu kan usuulaa fiqhi`ii  

   
 

  

تعريف الدليل والاستدلال

Raga`aafii raggaasifatuun maali

daliilafii , istidlaala jechuun maali ?

Istidlaala jechuun daliila yookaa raga barbaaduu waan deemanitti gayu`uuf jecha ammoo daliila yookaa raga jechun waan waan deemaniifitti nama geessu tafsiirri yookaa hiikkan daliilaa kun , kan warra tawhiidati .

Ammoo daliila jechuun warra usuulaa biratti waan laalcha fayyaa qabuun isa laalanii dubbii barbaadanitti gayuun mijjaayu

Nazaraنظر  yookaa laalcha jechuun haala waan laalanii qalbii keessa yaasuu, waan deemaniifitti gayu`uu jecha wanni deemaniif waan san hubatuu takkaa seyu` .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  filadhu  

kh_rashad2004@hotmail.com