شبكة إيماننا الإسلامية | الدروس و المحاضرات
   
   
 

KITAABA
USUULA FIQHIHI`II
 

Duree

 Beysa bu`urraa 

Beysisa ma`naa fiqhi`ii
 Maali wanni fiqhi`itti fedhame
Heera ibsu`uu
Waan beekkomsa taye addeessu
 Wallaala jechuun maali
Beekkomsa namaa
 Raga`aafii raggaafifatuun maali

Waa seyuun takkaa dareemuun akkami

Waan shakkiin yookaa mamni taye himuu
Waan usuula fiqhii taye himuu
Daliila fiqhi`ii adda babaafamaa
Hulaa usuulul fiqhi`ii
Hulaa dubbii qoodu`uu
Dubbiin bakka afuritti qoodamti
Dubbiin bakka sadiyitti qoodamti
Dubbiin bakka lamatti qoodamti
Haqiiqan bakka sadiyitti qoodamti
Waan amri`iifii nahyii jala seenufii waan isaan jala hin seene
Dhoowwaa
Jecha waa heduu qabatu
Jecha gabaabaa
Dalagaa ergamaa rabbii
Waan argame deemsisuu
Naskhiin bakka heddu`utti qoodama
 Hulaa daliilli yookaa ragaan wal didu`uu
Walii gala ulamaa`ii fiqhii islaamaa
Akhbaara sunnaa hadiissa
Qiyaasa
 Qiyaasni bakka sadiyitti qoodama sun
Dhoowwa` halaal
Waan duraan jirutti dalagu
Istis-haab haala dur haala ammaatii kennuu
Daliila tarreessuu
Sharxii mujtahidaa
Sharxii nama waa baruu barbaaduu
Al ijtihaada
 

 

 

 

 

 

 

 

kitaaba

waraqaat je`amu kan usuulaa fiqhi`ii  

   
 

  

تعريف أصول الفقه

Waan usuul fiqhi`ii taye himuu

 

Ammoo{usuulul fiqhi`ii} gara ma`naadhatiin yoo  laalle , waan sadiyiitu isa keessatti laalama .

1 – { usuulul fiqhi } jechuun karaa fiqhi`ii, kan walitti qabame , kan addaan hin babaafamin akka { amriin } yookaa ajajni yoo gad dhiifamee dubbatame, kan wahitti hin maysin, dubbatame amriin sun waajiba nuu kennitii , laalu`uu takkaa wahirraa dhoowwun , yoo gad dhiifame , haqiiqa`atti ,wanni sun haraam tayuu nuu kenna jechuu laalu`uu akkanatti yoo laalle ma`naan usuulal fiqhi jechu`uu kharaa fiqhi`ii jechuu .

2 – usuulul fihii jechuun ma`naan isaa akka daliila heera itti daliilfatan dubbatuu jechuu .

3 – sifa yookaa haala nama daliilfatuu dubbatuu sun mujtahidaa

Waan sadeen kanaatu usuulal fiqhi je`ama .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  filadhu  

kh_rashad2004@hotmail.com