شبكة إيماننا الإسلامية | الدروس و المحاضرات
   
   
 

KITAABA MAQXASARA  

DUREE

 WAAN ISLAAMARRAA BARATUUN DIRQAMA

NAMNI ISLAAMAA DIIN ISAA TIYFATUU QABA
YAKKA NAMA ISLAAMARRAA DEEBI`EE
WAAN NAMNI SAALFATE ITTI DIRQAMU
XAHAARA`AAFII SALAATA
WAAN ABBOOTII IRRATTI ILMAAN ISAANITIIF WAJJABU
WUDUU`A SALAATA
WAAN MANARRAA BAYERRAA IF QULQULLEYSUU

HADASA XIQQAADHAFII GUDDAADHARRAA QULLAAYUU

TAYAMMUMA
WAAN NAMA XAHAARAA HIN QABNERRATTI DHOOWWAMU
SHARXII SALAATARRAA AMMAS
WAAN SALAATA BALLEYSU
SHARXII SALAANNI QEEBALAMUUN
ARKAANA SALAATAA
JAMAA`AA SALAATAA
SHARXII JUM`AADHAA
ARKAANA KHUXBA`AA
SHARXII KHUXBAA LAMAANII
SHARXII JAMAA`AADHAA
SALAATA JANAAZA`A
IRRA XIQQAAN SALAATA JANAAZA`AA
ZAKAATAA
JALQABA HISAABA ZAKA`AA
ZAKAATARRAA HANGA WAJJABU
ZAKAATA FIXRI`II  
ZAKAAN NAMA SADDETIF KENNAMA
SOOMANA RAMADAANAA
HAJJI`IIFII UMRAA
 ARKAANA HAJJIIDHAA
ARKAANA UMRA`AA
SHARXII XAWAAFAA
WAAN NAMA HAJJI`IIFII UMRAA HIDHATERRATTI DHOOWWAMU
WAAJIBA HAJJI`IITIFII UMRA`AA
WAAN NAMAAN WAJJI DALAGAN
RIBAA { HORII DHALAA }
FAA`IDAA
QALLABA
QALLABA JAARTI`IITIFII MAHRII ISI`II
WAAN QALBIIN DALAGUUN BARBAADAMU
DILII LUBBUU HUMAN QAAMA NAMAA
CUBBUU YOOKAA DILII GARA`AA
DILII IJAA
DILII ARRABAA
DILII GURRAA
CUBBUU HARKAA
DILII QAAWA LAMAAN JALAA 
DILII MIILAA
DILII QAAMA HUNDAA
TAWBAA
 

 

 

 

 

 

 

 

kitaaba
gabaabaa waan baratuun nama hundarratti jiru walitti namaa qabu tawhiidafii , faqhiidhafii

   
 

 

اقل صلاة الجنازة

IRRA XIQQAAN SALAATA JANAAZA`AA

1 – Nama du`e kanarrattan , fardii salaata janaaza`aa salaataa niyyatu` odoo qalbi`ille`een taatee .

2 – eegasii { allaahu akbar } je`uu isaa dhaabbatu yoo dandaye .

3 – eegasii faatihaa qara`a .

4 – eegasii { allaahu akbar } je`a .

5 – eegasii { allaahumma salii alaa Muhammad } je`a .

6 – eegasii { allaahu akbar } je`a .

7 – eegasii { allaahummaghfir lahuu warhamhu } je`a .

8 – eegasii { allaahu akbar } je`a .

9 – eegasii { assalaamu aleykum } je`a .

Sharxiin salaata janaaza`aa sharxuma salaata biraati wanni salaata janaaza`aa balleeysus waanuma salaata biraa balleessuu yaadatuu qaban

Irra xiqqaan awwaalchaa boolla foolee nama du`ee dhoysitu tan bineensarraa tiysitu . ammo hanga namni dhaabbatee harka ol laatu takka gad fageessun ni jaalatama hoggaa nama du`e awwaalchaf qabrii keessa ciifsan fuula isaa gara qibla`aa gara galchuun waajiba .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  filadhu  

kh_rashad2004@hotmail.com