شبكة إيماننا الإسلامية | الدروس و المحاضرات
   
   
 

KITAABA
USUULA FIQHIHI`II
 

Duree

 Beysa bu`urraa 

Beysisa ma`naa fiqhi`ii
 Maali wanni fiqhi`itti fedhame
Heera ibsu`uu
Waan beekkomsa taye addeessu
 Wallaala jechuun maali
Beekkomsa namaa
 Raga`aafii raggaafifatuun maali

Waa seyuun takkaa dareemuun akkami

Waan shakkiin yookaa mamni taye himuu
Waan usuula fiqhii taye himuu
Daliila fiqhi`ii adda babaafamaa
Hulaa usuulul fiqhi`ii
Hulaa dubbii qoodu`uu
Dubbiin bakka afuritti qoodamti
Dubbiin bakka sadiyitti qoodamti
Dubbiin bakka lamatti qoodamti
Haqiiqan bakka sadiyitti qoodamti
Waan amri`iifii nahyii jala seenufii waan isaan jala hin seene
Dhoowwaa
Jecha waa heduu qabatu
Jecha gabaabaa
Dalagaa ergamaa rabbii
Waan argame deemsisuu
Naskhiin bakka heddu`utti qoodama
 Hulaa daliilli yookaa ragaan wal didu`uu
Walii gala ulamaa`ii fiqhii islaamaa
Akhbaara sunnaa hadiissa
Qiyaasa
 Qiyaasni bakka sadiyitti qoodama sun
Dhoowwa` halaal
Waan duraan jirutti dalagu
Istis-haab haala dur haala ammaatii kennuu
Daliila tarreessuu
Sharxii mujtahidaa
Sharxii nama waa baruu barbaaduu
Al ijtihaada
 

 

 

 

 

 

 

 

kitaaba

waraqaat je`amu kan usuulaa fiqhi`ii  

   
 

  

 بسم الله الرحمن الرحيم

  Eegan maqaa Rabbiitin jalqabee isa faarsee , rahgmataafii , nagaya , nabi Muhammadiifii , alii isaa warra , karaa qajeela`aan isaan jala deemerratti buusee .

 Xalayoonni as deemtu tun waan garii , kutaa usuula fiqhi`ii , walitti namaa qabu kan warri barmoota usuulaa amma jalqabu itti fayyadamu .

 Duuba {usuululfiqhii } jechuun jecha lamarra walitti qabama duuba waan wahirraa walitti qabame ,baruun ,waan inni irraa walitti qabame san, baru`uun argama wanni lamaan usuululfiqhiin irraa walitti qabame sun

 1 – Usuula

 2 -  Fiqhii

Kan duraa { usuula } kan lameysa`aa   { fiqhii }

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kh_rashad2004@hotmail.com