شبكة إيماننا الإسلامية | الدروس و المحاضرات
   
   
 

KITAABA
ABII SHUGAAKGA
 

Duree

Kitaabul`aqiidati wa usguulil`ahgkaam

Kitaaba xahaara`aa ( qulqulleessu`uu )
 Kitaaba heera salaataa
Kitaaba zaka`aa
Kitaaba soomana
Kitaaba hajji`iifii umra`aa
Kitaaba gurguraafii waan bira
Kitaaba dhaalafii dhaammataa

Kitaaba nikaaha ( fuudhaa )

Kitaaba balleessa`aa
Kitaaba yakkaa
Kitaaba jihaadaa ( qabso`oo )
Kitaaba al`oolafii waa gorra`uudhaa
Kitaaba wal doggomu`uu 
Kitaaba kaku`uufii qodha`aa
Kitaaba murti`iifii ragaadhaa
Kitaaba gabra bilisoomsu`uu

Hundee Nabsee Qulqulleessu'uu

 

 

 

 

 

 

 

 

kitaaba

abii shugaakha kan fiqhii shaafi`ii  

   
 

 

KITAABA WAL DOGGOMU`UU

  

Waan yaabbayniin wal doggomuun , ammallee waan darbataniin wal doggomuun , waan akkaan barbaadamu . yoo jihaada yookaa qabsoo haqaatif  qophaayu`uu taate .

Wal doggomuun , waan miya lolaa taye hundaan , fayyaa taya . yoo kan  fardaafii , gaala fa`aan , wal doggoman taate , sharxiin inni fayyaa tayuun : lafti itti wal doggoman , beekkamtuu tayuu . bakki irraa wal doggomuu jalqabaniifii , bakki itti dhaabbatan , beekkamtuu tayuu . yoo waan akka xiyyaatifii , waan akka qawwe`ee fa`aan , wal duggoman , sharxiin inni fayyaa tayuun, ba-kkeen dhaabbatanii darbatanii walii dhaqatan , beekkamtuu tayuu . akkaatan itti darbatan , hangi darbatan , beekkamuu .

Warra wal doggomurraa , gama tokkootu horii baasa . duuba namni maallaqa baase , sun , yoo dura dabre , horii isaa ni deeffata . yoo kuun dabre isaatu fudhata .

Warri wal doggomu gama lamaanii maallaqa baasun , hin gayu . sun  qimaara je`amaa . yoo nama sadeessa`aa if jidduu  seensisan malee . kan isaanitti qixxaayu , kan maallaqa hin baafne . kan dalagaa isaanii halaalchu . duuba namichi sadeessa`aa kun , yoo gama lamaan dura dabre , maallaqa gamni lamaan baase , isaatu fudhata . yoo isaafii , tokko isaan lamaanirraa dura dabran , nama hafe sanirraa , waan inni baase wajji fudhatan . yoo jarri lamaan isa dura dabran, inni waa takka hin kafalu .

Wanni irratti wal doggomanii , irratti waa fudhatan , kan islaamni  dhufeen , miya lolaatifii , waan lola keessatti bu`aa qabu . ammoo waan biraa keessatti , wal doggomuun yoo horii malee taate , ni gaya sharxii nam-aafii , hori`itti roorrisuun keessan jiraatiniin .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kh_rashad2004@hotmail.com