شبكة إيماننا الإسلامية | الدروس و المحاضرات
   
   
 

KITAABA
AKKAATAA SALAATAA

Duree

 Shahaadaa lamaan

 Arkaanni islaamaa shani
 salaata
Gatii yookaa darajaa salaataa
 Hukmii nama salaata dhiisee
Qaaydaa islaamaa
Salaatafii sharxii isiidhaa
Hadasa xiqqaafii hadasa guddaa

Akkaataa itti dhiqatan

Salaata shananiitifii raka`aa isi`ii
Wuduu`a takkaa wassaa godhatu`
 Sunnaa wuduu`aa
tayammum
 Waan sharxii salaatarra hafe
Nama salaanni irratti wajjabdu
Azhaana salaataa
Azaana xiqqaa takkaayuu iqaamaa
Akkaataa salaataa waan as deemu kanarraa laalii baradhu
Nama salaanni irratti wajjabdu
Salaata jamaakhaadhaa
Gatii salaata jamaakgaadhaa
Faa`idaa takka du`aa
Salaatul`iida
Salaata taraawiiha
Salaata istikhaara`aa
 Salaata janaaza`aa
Salaata musaafiraa takkaa imaltu`uu
alaata nama dhukkubsatuu
Du`aa`ii salaata
 Waan tashahhuda boodaa wajji qara`an
Du`aa`ii salaata boodaa
Du`aa`ii ganamaa galgalaa
dalagaa
 

 

 

 

 

 

 

 

KITAABA
AKKAATAA SALAATAA

   
 

 


AZHAANA SALAATAA

 Azaana jechuun lallaba, waan waytiin salaataa seenuu nama beysisu`uuf qooqa ol fuudhanii lallaban. tanaaf waytii salaata hundaatuu azaana godhuun barbaadama .

Nama azaanu wanni azaana isaa dhagaye marti guyyaa qiyaama`aa akka inni mu`mina taye ragaa isaaf baati,azaanni salaatatti nama yaamu`uuf azaanamaa akkaatan isaa hunoo akkana:

1:

2 : . .

3 : .

4 : .

5 : .

6 : .

7 : .

 

1 : Allaahu akbarullaahu akbar, allaahu akbarullaahu akbar, {allaahu akbar, allaahu akbar , allaahu akbar, allaahu akbar } .

2 : Ashhadu an laa ilaaha illallaah, ashhadu an laa ilaaha illallaah .

3 : Ashhadu anna Muhgammadan rasuulullaah, ashhadu anna Muhgammadan rasuulullaah .

4 : Hgayya kgalasgalaah, hgayya kgalasgalaah.

5 : Hgayya kgalalfalaahg.hgayya kgalalfalaahg .

6 : Allaahu akbar allaahu akbar .

7 : Laa ilaaha illallaah .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kh_rashad2004@hotmail.com