شبكة إيماننا الإسلامية | الدروس و المحاضرات
   
   
 

KITAABA
AKKAATAA SALAATAA

Duree

 Shahaadaa lamaan

 Arkaanni islaamaa shani
 salaata
Gatii yookaa darajaa salaataa
 Hukmii nama salaata dhiisee
Qaaydaa islaamaa
Salaatafii sharxii isiidhaa
Hadasa xiqqaafii hadasa guddaa

Akkaataa itti dhiqatan

Salaata shananiitifii raka`aa isi`ii
Wuduu`a takkaa wassaa godhatu`
 Sunnaa wuduu`aa
tayammum
 Waan sharxii salaatarra hafe
Nama salaanni irratti wajjabdu
Azhaana salaataa
Azaana xiqqaa takkaayuu iqaamaa
Akkaataa salaataa waan as deemu kanarraa laalii baradhu
Nama salaanni irratti wajjabdu
Salaata jamaakhaadhaa
Gatii salaata jamaakgaadhaa
Faa`idaa takka du`aa
Salaatul`iida
Salaata taraawiiha
Salaata istikhaara`aa
 Salaata janaaza`aa
Salaata musaafiraa takkaa imaltu`uu
alaata nama dhukkubsatuu
Du`aa`ii salaata
 Waan tashahhuda boodaa wajji qara`an
Du`aa`ii salaata boodaa
Du`aa`ii ganamaa galgalaa
dalagaa
 

 

 

 

 

 

 

 

KITAABA
AKKAATAA SALAATAA

   
 

 

الصلاة وشروطها

SALAATAFII SHARXII ISIIDHAA

Sharxiin salaataa ta duraa

1 – xahaaraa takkaa qulqullummaa qulqullummaa qaama yookaa nafaa taatuu xahaaraa waya`aa, yookaa huccu`uu taatuu , xahaaraa bakka dhaabbatanii salaatanii taatuu

Xahaaran qaama waa lamaan argamti

1 – haala hamaa hundarraa qaama if qulqulleysuu , san akka rabbi dhiisanii waan biraa ibaadu`uu, kan akka nama xiqqeessu`uu, if guddisu`uu , kan akka nama xiqqeessu`uu , if guddisu`uu , akka waan dalagan namni haa na argu`uuf dalagu`uu , akka khijiba, nama ganu`uu hundarraa qaama yookaa lubbuu ifii xahaarsuu takkaa qulqulleysu` .

Xahaaran qaama tuun:waan najisaa taye hundarraa qaama ifii qulqulleysuu, najifni waan akka udaanitiifii ,fincaanii, dhiigaa , haqqisa`aa, farsho`ooti .

Haala hama`arraa wanni qaama xahaarsaniin ,takkaa qulqulleysaniin , waan hamtuu dalagan san dhiisu .

Ammo qaama nama nijfame wanni qulqulleysanin bishaani, akkasuma wanni{ hadasa } je`amu yoo qaamatti waanii xahaarsaniin bioshaani yookaa biyye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kh_rashad2004@hotmail.com